ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
 • ชมรมขับขึ่ปลอดภัยของแผนกวิชาการบัญชี กิจกรรมการจัดชมรมของโครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยแผนกวิชาการบัญชี นักศึกษา ปวส.2[อ่าน : 45 ครั้ง]
 • การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปี 2560 แผนกพาณิชยกรรมส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน : 54 ครั้ง]
 • ศึกษาดูงานของแผนกวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 ศึกษาดูงาน ณ โฮมสเตรย์เกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[อ่าน : 45 ครั้ง]
 • การประชุมสัมมนากติกาการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปี 2561 โดยการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ชี้แจงกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ดังต่อไปนี้ 1.หุ่นยนต์กู้ภัย 2.หุ่นยนต์มือกลแขนกลเพื่อคนพิการ 3.หุ่นยนต์ ABU และ 4.หุ่นยนต์ Seacon War of Steel[อ่าน : 67 ครั้ง]
 • การประชุมคณะทำงานบริหารการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ครั้งที่2/2560 การีประชุมคณะทำงานบริหารการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ครั้งที่2/2560[อ่าน : 46 ครั้ง]
 • การเสวนาพิเศษหัวข้อ “ครูอาชีวะต้นแบบ 4.0” การเสวนาพิเศษหัวข้อ “ครูอาชีวะต้นแบบ 4.0” โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย” (Worlddidac Asia)[อ่าน : 35 ครั้ง]
เพิ่มเติม
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
เพิ่มเติม
บริการวิชาการ/วิชาชีพ
โครงการ 108 อาชีพ

ออกหน่วยบริการชุมชน [อ่าน : 51 ครั้ง]

แข่งขันทักษะวิชาชีพ

ทักษะงานติดตั้งเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า [อ่าน : 43 ครั้ง]

โครงการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่

ออกหน่วยบริการชุมชน [อ่าน : 42 ครั้ง]

แข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนร...

แข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 [อ่าน : 52 ครั้ง]

เพิ่มเติม
งานวิจัยในชั้นเรียน
 • ชมรมขับขึ่ปลอดภัยของแผนกวิชาการบัญชี กิจกรรมการจัดชมรมของโครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยแผนกวิชาการบัญชี นักศึกษา ปวส.2[อ่าน : 45 ครั้ง]
 • การพัฒนาธูปแฟนตาซีสมุนไพรไล่ยุง ผลิตภัณฑ์ธูปแฟนตาซี สมุนไพรไล่ยุง มีลักษณะเด่นตรงที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากส่วนผสมของสมุนไพรและสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ [อ่าน : 59 ครั้ง]
 • การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปี 2560 แผนกพาณิชยกรรมส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน : 54 ครั้ง]
 • งานวิจัยในชั้นเรียน เจตคติการมีวินัยในตนเอง วินัย ในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจทางการเรียน” ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ช่างไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 60 ครั้ง]
 • ศึกษาดูงานช่างไฟฟ้า โรงไฟฟ้าถ่านหินที่แม่เมาะ[อ่าน : 41 ครั้ง]
 • ศึกษาดูงานของแผนกวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 ศึกษาดูงาน ณ โฮมสเตรย์เกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[อ่าน : 45 ครั้ง]
เพิ่มเติม