ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล งานประกันคุณภาพออนไลด์ วันที่ 2- 3 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร เข้ามาให้ความรู้เกีียวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล งานประกันคุณภาพออนไลด์[อ่าน : 16 ครั้ง]
 • การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปี 2560 แผนกพาณิชยกรรมส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน : 17 ครั้ง]
 • แสดงความยินดี ยินดีกับการสำเร็จการศึกษา [อ่าน : 16 ครั้ง]
 • ตรวจสอบชิ้นงานฝึกฝีมือ ตรวจงาน 11 พย.60 ครับ[อ่าน : 19 ครั้ง]
 • ชมรมขับขึ่ปลอดภัยของแผนกวิชาการบัญชี กิจกรรมการจัดชมรมของโครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยแผนกวิชาการบัญชี นักศึกษา ปวส.2[อ่าน : 9 ครั้ง]
 • อาชีวะร่วมมือ 14 หน่วยงานภาครัฐเอกชนพัฒนาศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ อาชีวะร่วมมือ 14 หน่วยงานภาครัฐเอกชนพัฒนาศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้[อ่าน : 11 ครั้ง]
เพิ่มเติม
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
เพิ่มเติม
บริการวิชาการ/วิชาชีพ
แข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนร...

แข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 [อ่าน : 17 ครั้ง]

โครงการ 108 อาชีพ

ออกหน่วยบริการชุมชน [อ่าน : 11 ครั้ง]

โครงการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่

ออกหน่วยบริการชุมชน [อ่าน : 12 ครั้ง]

แข่งขันทักษะวิชาชีพ

ทักษะงานติดตั้งเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า [อ่าน : 8 ครั้ง]

เพิ่มเติม
งานวิจัยในชั้นเรียน
 • อบรมบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ อบรมเชิงปฺฏิบัติการ [อ่าน : 15 ครั้ง]
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล งานประกันคุณภาพออนไลด์ วันที่ 2- 3 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร เข้ามาให้ความรู้เกีียวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล งานประกันคุณภาพออนไลด์[อ่าน : 16 ครั้ง]
 • งานวิจัยในชั้นเรียน เจตคติการมีวินัยในตนเอง วินัย ในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจทางการเรียน” ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ช่างไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 13 ครั้ง]
 • การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปี 2560 แผนกพาณิชยกรรมส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน : 17 ครั้ง]
 • ชมรมขับขึ่ปลอดภัยของแผนกวิชาการบัญชี กิจกรรมการจัดชมรมของโครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยแผนกวิชาการบัญชี นักศึกษา ปวส.2[อ่าน : 9 ครั้ง]
 • อาชีวะร่วมมือ 14 หน่วยงานภาครัฐเอกชนพัฒนาศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ อาชีวะร่วมมือ 14 หน่วยงานภาครัฐเอกชนพัฒนาศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้[อ่าน : 11 ครั้ง]
เพิ่มเติม